Šmoulové

Informace

Vtip dňa

RSS nouvelles

Odpočítavaní

RSS

RSS

Zajímavosti

Skratky a výrazy

Občas sa zíde, hlavne pri internetovej komunikácii, keď si chcete šetriť ruky...
Výrazy

    * activator - Program na aktivovanie programu, iným slovom crack.
    * add-on - Prídavný súbor k programu, hre (jazyk, nové funkcie, mapy)...
    * apps - Aplikácie (programy).
    * ban - Zablokovanie konta (užívateľa) alebo IP adresy.
    * black book - Čierna listina užívateľov, IP adresies - nežiadúcich užívateľov.
    * blacklist = black book
    * bot - Back on topic - návrat k téme.
    * bot - Naprogramovaný robot na základe daných podmienok (bot v Counter-Strike, IRC bot).
    * crack - Malý program slúžiaci k spusteniu plateného programu, odstránenia reklamy...
    * down - Používa sa pri označení nefunkčného odkazu alebo serveru (napr. server is down).
    * download - Sťahovanie do Vašeho PC.
    * dude - frajer, macher...
    * faq - Frequently asked questions - často kladené otázky.
    * flame - Tento výraz označuje typ diskusie pri ktorej užívateľ podľahol emóciam a prestáva kontrolovať texty, ktoré píše k danej téme.
    * freeware - Voľne šíriteľný program
    * hacker - Osoba vyhľadávajúca slabé zabezpečenia stránok a server, získavanie hesliel... Väčšinou sa za hacker radí k skupine hackerov, ktorí potom vystupujú pod istou prezývkou.
    * IM - Instant Messenger - Programy na rýchlu komunikáciu s možosťou zobrazenia, či je užívateľ práve pripojený... Známe su najmä ICQ, MSN, AOL, Yahoo a Jabber.
    * IP - IP adresa - unikátne číslo počítača v sieti na internete.
    * kick - Vykopnutie (napr. z témy, z chatu...).
    * lama - Výraz z angličtiny, ktorý označuje začiatočníka alebo neskúseného užívateľa v danej téme. Často označovaný ako počítačový laik...
    * lammer = lama
    * login - Príhlásenia na stránku, ftp, icq... na základe užívateľského mena a hesla.
    * nick - Prezývka (užívateľske meno).
    * nickname = nick
    * offtopic - Diskusie od veci, mimo témy (napr. ked niekto v téme o hokeji začne písať o prírode).
    * ot = offtopic
    * p2p - Peer to Peer - vymenná sieť (napr. DC++, eMule...).
    * pass - Heslo.
    * patch - Opravné balíky pre hry, programy... Niekedy sa aj crack označuje ako patch.
    * pm - Private message - súkromná správa.
    * pw = pass
    * reply - Odpoveď.
    * reply with quote - Odpovedať s citáciou predchádzajúceho príspevku. Uľahčí tak užívateľom orientáciu v diskusiách.
    * s/n - Serial number - sériové číslo (zadáva sa väčšinou pri inštalácii).
    * serial = s/n
    * shareware - Voľne šíriteľný program, ktorý je možné využívať (zvyčajne 30 dní) bezplatne. Po uplynutí tejto doby by ste si program mali zakúpiť, v prípade že tak neurobíte, tak využívate už program nelegálne.
    * thread - Téma v diskusii.
    * trainer - Program bežiaci na pozadí, ktorý v hre dá neobmedzne života, maximálne zdravie, neobmedzene peňazí...
    * trial - Časovo obmedzená verzia programu (zvyčajne 10, 30 alebo 90 dní) počas. Počas tejto doby môžete program využívať, po uplynutí doby sa program znefunkční a nie je možné ho používať.
    * upl - Upload - nahrávanie súboru na server alebo niekde po sieti, internetu... (nahrávate niekomu inému).
    * user - Užívateľ.
    * warez - Výraz pre nelegálny software distribuovaný cez internet. Ide o upravený software, ktorý je možný k plnému použitiu (cracknutý).Skratky

    * 2U - to you - tebe
    * 4U - for you - pre teba
    * AAA - against all risks - proti všetkým rizikám
    * AFAIK - As far as I know - podľa toho čo viem
    * AKA - Also known as - tiež poznám ako
    * ASAP - As soon as possible - ako to skoro len bude možné
    * ATYS - Anything You Say - čokoľvek hovoríš
    * AWOL - absence without leave - odchod bez povolenia
    * B4 - before předtím - skôr
    * BAMF - bad-ass mother fucker - zasraný hajzel
    * BAS - be a sportsman - buď športovec (chovaj sa čestne)
    * BBFN - Bye Bye For Now - zatiaľ ahoj
    * BBIAB - Be Back In A Bit - za chvíľu som späť
    * BBL - Be Back Later - vrátim sa neskôr
    * BFI - Brute Force and Ignorance - surovosť a ignorancia
    * BFN - Bye For Now - zatiaľ čau
    * BFU - Bloody Fucking User - príšerný užívateľ
    * BG - BackGround - pozadie
    * BOLTOP - better on lips than on paper - lepšia na pery ako na list
    * BQ - beyond question - nesporný
    * BRB - Be Right Back - hneď som späť
    * BRGDS - best regards - srdečný pozdrav
    * BTW - By The Way - mimochodom
    * CAD - Control-Alternate-Delete - CTRL+ALT+DEL
    * CAD - Computer Aided Design - počítačom podporované navrhovanie
    * CDP - Choď do pi*e
    * CFD - call for discussion - výzva k diskusii
    * CFV - call fot vote - výzva k hlasovaniu
    * CHDP - Choď do pi*e
    * CITA - caught in the act - chytení pri čine
    * CoB - chairman of board - predseda výboru
    * CoC - chairman of council - predseda rady
    * CUA - commonly used acronym - bežne užívaný akronym
    * CUL - See You Later - uvidíme se neskôr
    * CUL8R - See you later! - uvidíme se neskôr
    * CYL - See You Later - uvidíme se neskôr
    * DLTM - don't lie to me - nekam mi
    * F2F - Face To Face - tvárou v tvár
    * FAQ - Frenquently Asked Questions - často kladené otázky
    * FCFS - first come, first served - kto skôr príde, ten skôr melie
    * FDROTFL - Falling Down Rolling On The Floor Laughing -
       padám a váľam sa smiechom na zemi
    * FITB - Fill In The Blanks - domyslite si čo som neuviedol
    * FMPOV - From my point of view - z môjho pohľadu
    * FOAF - Friend Of A Friend - priateľ priateľa
    * FOD - Finger Of Death - dodatok smrti
    * FOTCL - Falling Off The Chair Laughing - padám z kresla smiechom
    * FTF - Face To Face - tvárou v tvár
    * FUBAR - Fixed Up Beyond All Recognition - opravené podľa všetkých známych prejavou
    * FUD - fear, uncertainty and doubt - strach, neistota a pochyby
    * FWIW - For What It's Worth - akú to ma cenu?
    * FYA - For Your Amusement - pre tvoju zábavu
    * FYI - For your information - pre tvoju informáciu
    * G - Grin - široký úsmev
    * GA - Go Ahead - pokračuj
    * GD&R - Grinning, Ducking & Running - usmievať sa, prikrčiť sa a zdrhnúť
    * GIGO - Garbage In, Garbage Out - odpadky dnu, odpadky von
    * GIWIST - Gee I Wish I'd Said That oh - ale to som mal povedať ja
    * GOMY - get out of my way - chod mi z cesty
    * GOWI - go on with it - pokračuj v tom ďalej
    * H!WYM - Hey! Watch your mouth! - dávaj si pozor na hubu!
    * HHOJ - Ha Ha Only Joking - ha ha iba vtipkujem
    * HHOK - Ha Ha Only Kidding - ha ha iba vtipy
    * HHOS - Ha Ha Only Serious - ha ha iba vážne
    * HLAYK - Here's Looking At You Kid - teraz ako sa dívam na teba
    * HSIK - How Should I Know - ako som to mal vedieť
    * HTH - hope this helps - dúfam, že to pomôže
    * HWMBO - he, who must be obeyed - ten, ktorého je nutné poslúchnuť
    * IAE - In Any Event - v každom prípade
    * IANAL - I Am Not A Lawyer - nie som právnik
    * ICOCBW - I Could Of Course Be Wrong - samozrejme že by som sa mohol pomýliť
    * IMCO - in my considered opinion - podľa môjho uváženého názoru
    * IMHO - In my humble opinion - podľa môjho skromného názoru
    * IMNSHO - In My Not So Humble Opinion - podľa môjho nie tak skromného názoru
    * IMO - In My Opinion - podľa môjho názoru
    * INAL - I'm Not A Lawyer - nie som právnik
    * IOW - In Other Words - inými slovami
    * IWBNI - It Would Be Nice If - to by bolo pekné
    * JAM - Just A Minute - moment
    * JFYI - Just For Your Information - len pre tvoju informáciu
    * JJ - Jo Jo alebo po slovenský Áno
    * JOOTT - Just One Of Those Things - len jedna z týchto vecí
    * JSNM - Just Stark Naked Magic - je to proste jasne kúzlo
    * KMP - keep me posted - priebežne ma informuj
    * KTP - keep this private - nechaj si to pre seba
    * L8R - Later - uvidíme sa neskôr
    * L8R - LateR - neskôr
    * LAB&TYD - Life's A Bitch & Then You Die - život je sviňa, potom umieraš
    * LMN - Let Me Know - daj mi vedieť
    * LOL - Laughing Out Loud - hlasitý smiech
    * LOL - lots of laughing loud - mnoho smejúcich sa hlasov
    * LTNC - Long time no see! - dlho sme sa nevideli
    * MEGO - My Eyes Glaze Over - moje oči zasklili
    * MHOTY - my hat's off to you - klobúk dolu
    * MOF - matter of factly - v skutočnosti vlastne
    * MORF - Male OR Female - muž alebo žena
    * MTW - mum's the word - ani muk
    * MYOB - Mind Your Own Business - staraj sa o svoje
    * N/A - Not Available - není k dispozícii
    * NBD - No Big Deal - žiadny problém
    * NFW - no fucking way - žiadna možná cesta
    * NHOH - Never Heard Of Him/Her - nikdy som o ňom nepočul
    * NJ - No jó
    * NJN - No jó no
    * NM - never mind - nič sa nestalo
    * NOYB - None Of Your Business - nič pre teba
    * NP - No Problem - žiadny problem
    * NRN - No Reply Necessary - odpoveč nie je nutná
    * NZ - Není zač
    * O - Over (to you) - prepínam (na teba)
    * OBJ - OBligatory Joke - povinný vtip
    * OBTW - Oh, By The Way - och, mimochodem
    * OGIMA - Oh God Its Monday Again - bože, zase pondelok
    * OIC - Oh, I see! - aha, jasné
    * OL - Old Lady - stará žena
    * OM - Old Man - starý muž
    * OO - Over and Out - končím
    * ORN - Oh Really now - oh, skutočne
    * OT - Off Topic - mimo témy
    * OTL - Out To Lunch - som na obede
    * OTOH - On the other hand - na druhú stranu
    * OTR - off the record - mimo záznamu
    * OTT - Over The Top - cez kopec
    * OTTH - on the third hand - na tretiu stranu
    * PASII - put a sock in it - drž hubu
    * PEBKAC - problem exists between keyboard and chair -
       problém je medzi stoličkou a klávesnicou
    * PITA - Pain In The Ass - bolesť v prdeli
    * PLS - Please - prosím
    * PM - Preventive Maintenance - preventívna podpora
    * PMFJI - Pardon Me For Jumping In - ospravedlňujem sa, že vám skáčem do reči
    * PMJI - Pardon My Jumping In - ospravedlňujem sa, že vám skáčem do reči
    * POM - Phase Of the Moon - fáza mesiaca
    * POV - Point Of View - uhol pohľadu
    * QD - quiet down - sklapni
    * RAD - Raw, Unadulterated Dumbness - surová, nefalšovaná hlúposť
    * RE - Re-hello (hello again) - zavolaj znovu
    * RFD - request for discussion - žiadosť o diskusiu
    * RGRDS - Regards - s pozdravom
    * RL - Real Life - skutočný život
    * RNA - Ringing, No Answer - zvoní, žiadna odpoveď
    * ROFL - Rolling On Floor Laughing - váľam sa smiechom po zemi
    * ROTF - Rolling On The Floor - váľam sa smiechom po zemi
    * ROTF,L - Rolling On The Floor, Laughing - váľam sa smiechom po zemi
    * ROTM - Right On The Money - presne
    * RSN - Real Soon Now - teraz skutočne skoro
    * RSN - real soon now - opravdu skoro (ironicky)
    * RTFAQ - Read The FAQ - prečítaj si FAQ
    * RTFM - Read The Fucking Manual - prečítaj si zasraný manuál
    * RTFM - Read The Fine Manual - prečítaj si manuál
    * RUMOF - Are You Male Or Female? - si muž alebo žena?
    * RUOK? - Are you OK? - si v poriadku?
    * SAI - so as I - a ja tiež
    * SIG - Special Interest Group - špeciálna záujmová skupina
    * SITD - still in the dark - stále v tme
    * SL - Section Leader - vedúci oddelenia
    * SNAFU - Situation Normal, All Fixed Up - situácia normálna, všetko opravené
    * SO - So Other... - ďalšie informácie...
    * SO - Significant Other - vyznámné ďalšie
    * SOY - shame on you - hanbi sa
    * SUP - What's Up? - čo sa deje?
    * SWAK - Sealed with a kiss - spečatené bozkom
    * SWEIN - So What Else Is New? - tak čo je ešte nového?
    * Sysop - Systems Operator - systémový operátor
    * TA - Thanks Again - ešte raz vďaka
    * TAFN - That's All For Now - to je zatiaľ všetko
    * TANJ - There Ain't No Justice - nie je tam žiadna spravodlivosť
    * TANSTAAFL - There Ain't No Such Thing As A Free Lunch -
       nie je nič také, ako obed zadarmo
    * TGIF - Thank God Its Friday - vďaka Bohu, je piatok
    * THX - Thanks - dik
    * TIA - Thanks In Advance - dik predom
    * TIC - Tongue In Cheek - hovoriť len tak, nie úprimné
    * TNX1.0E6 - ThaNKS a million - milionkrát dik
    * TNX1M - ThaNKS a million - milionkrát dik
    * TTBOMK - To The Best Of My Knowledge - k mojim najlepším znalostiam
    * TTFN - Ta Ta for now - zatiaľ pa, pa
    * TTUL - Talk To you Later - pohovoríme si neskôr, zatiaľ čau
    * TTYL - Talk To You Later - pohovoríme si neskôr, zatiaľ čau
    * TXNS - Thanks - ďik
    * TYVM - thank you very much - veľmi vám ďakujem
    * TYVM - Thank You Very Much - díky moc
    * U2 - you too - ty tiež
    * UOK? - Are You OK? - si ok?
    * W84ME - Wait for me - počkaj na mna
    * WOA - Work Of Art - umelecké dielo
    * WOL - Win Or Lose - vyhraj alebo prehraj
    * WRT - With respect to - s ohľadom na
    * WTH - What The Hell - do čerta
    * WU - What's Up? - čo sa deje?
    * WWYL - When Will You Learn - kedy sa budeš učiť?
    * WYSIWYG - What you see is what you get - čo vidíš, to dostaneš
    * XMAS - Christmas - Vianoce
    * XYL - Ex Young Lady - bývalá mladá žena
    * YA - Yet Another - ešte ďalší
    * YABA - Yet Another Bloody Acronym - ešte ďalší akronym
    * YABSA - Yet Another Bloody Stupid Acronym - ešte ďalší hlúpy akronym
    * YAFIYGI - You Asked For It, You Got It - dostal si čo si chcel, na čo si sa pýtal
    * YAOTM - Yet Another Off-Topic Message - ďalšia správa mimo témy
    * YD - You're Dead - si mŕtvy
    * YG - Young Gentleman - mladý gentleman
    * YGWYPF - You Get What You Pay For - dostaneš, čo zaplatíš
    * YHM - You Have Mail - prišiel ti mail
    * YL - Young Lady - mladá žena
    * YM - Young Man - mladý muž
    * YW - You're Welcome - není zač
Žádné komentáře
 
V prípade ak sa na stránke nachádzajú články, fotky, ktoré podliehajú autorským právam, prosím, oboznámte ma s tým na adrese modrejsmoula@azet.sk.Autor sa zrieka zodpovednosti za akýkoľvek právny postih z dôvodu obmedzenia a neoprávneného šírenia autorských práv, bez predchádzajúceho upozornenia.Zmyslom tejto stránky nie je protiprávne konanie, stránka slúži výhradne na súkromné účely.