Šmoulové

Informace

Vtip dňa

RSS nouvelles

Odpočítavaní

RSS

RSS

Vzdelanie & zaujímavosti

08.29. Slovenské národné povstanie

Ozbrojené protifašistické vystúpenie slovenského ľudu v roku 1944.
Predchádzala mu dôkladná príprava a spolupráca rôznych ilegálnych skupín, ktorá vyústila v decembri 1943 do vytvorenia spoločného politického orgánu – Slovenskej národnej rady (SNR) Jej členmi boli za komunistickú stranu K.Šmidke, G.Husák, L.Novomeský, za občiansky blok J.Lettrich, J.Ursíny a M. Josko. SNR si v tzv. Vianočnej dohode vytýčila úlohy a ciele viesť boj slovenského národa za odstránenie nemeckého nacistického diktátu vykonávaného aj domácimi uzurpátormi politickej moci a stanovila formu usporiadania spoločného demokratického štátu Čechov a Slovákov.

Prípravu SNP zabezpečovalo vojenské ústredie SNR na čele s J.Golianom. Vznikli 2 varianty povstania: podľa prvého mali dve východoslovenské divízie po priblížení sa sovietskych vojsk k hraniciam Slovenska preraziť front, a tým otvoriť cestu sovietskej armáde, podľa druhého, nepriaznivejšieho, mala slovenská armáda pri obsadzovaní Slovenska nemeckými vojskami brániť aspoň stredné Slovensko. Znepokojení Nemci nakoniec Slovensko vojensky obsadili a povstanie muselo začať podľa druhého variantu, keďže v auguste 1944 boli už partizánske akcie na dennom poriadku.

Hneď po vytvorení Slovenského štátu sa začali na Slovensku vytvárať ilegálne odbojové organizácie:
1. do ilegality prešla ako prvá KSS a vytv. sieť ilegálnych organizácií
2. postupne do ilegality prechádzali vš. str., kt. fungovali ako československé str. v ČSR

Ilegálny občiansky odboj
- v odbojových skup. (Demec, Flóra, Demikát ) sa grupovali príslušníci rôznych polit. názorov a spoločenského presvedčenia, spájalo ich iba to, že nesúhlasili so Slov. št. a jeho politikou
- od začiatku mali tesné kontakty a spoluprácu s Londýnom - dostávali odtiaľ inštrukcie a materiálnu pomoc:
1. rozhlas. vysielanie v českom a slov. jazyku - slúžilo na odovzdávanie inštrukcií
2. odovzdávanie správ a materiálnej pomoci (napr. vysielačky) cez Švajčiarsko - do Švajč. mohli slobodne cestovať vš. slov. podnikatelia a práve väčšina z nich pracovala v tajnom odbojovom hnutí
- Londýn stále trval na sv. predstave, že jediné, čo sa dá robiť, sú drobné sabotážne akcie (ničenie koľajníc, mostov, cestných komunikácií…)

KSS
- prešli do ilegality a boli v ťažšom postavení - až do r. 1943 nemali spojenie s Moskvou
- boli polícií známejší ako občianske odbojové zložky, a preto sa slov. polícii vždy podarilo odhaliť a rozbiť hl. zložky (podarilo sa im rozbiť 4 vedenia)
- počas prvých rokov vojny komunisti vypracovali plán, podľa kt. by Slov. malo byť súčasťou Ruska ako sovietsky št. (aj celé Československo), to trvalo až do r. 1943, potom iný pohľad
- 1. zlepšenie - vytv. 5. ilegálneho ústredného výboru (1943) pod vedením Husáka, Šmidkeho a Novomeského
- najprv na Slov. nadviazali spoluprácu s občianskymi odbojovými zložkami - od nich dostali 1. vysielačku, kt. sa spojili s Moskvou (pred tým poslali do Moskvy V. Širokého, tam mu dali vysielačku, po ceste domov sa v Poľsku stretol s ruskými partizánmi, dali si vodky a Široký vysielačku stratil - aj toto sa nachádza v Jablonického Povstaní bez legiend - zákl. tvorí pôvodná kniha + dopracoval pikošky)

- občiansky odboj potreboval súhlas Londýna

12. december 1943 - odchod E. Beneša do Mosky
- odchádza tam ako prezident ČSR
- chceli, aby aj Sov. zväz uznal Beneša a Londýn za oficiálnu československú vládu
- bola podpísaná sovietsko-československá- spojenecká zmluva:
1. Moskva uznáva Beneša a londýnsku vládu ako predstaviteľa oficiálnej republiky (tu končia predstavy, že budeme súčasťou Sov. zväzu)

2. dohodlo sa, že Slovákov a Čechov, kt. prebehli na str. sovietskej armády sa vytv. 1.

Partizáni
- partizánske hnutie sa organizuje od r. 1942
- cieľom bolo vykonávať sabotážne akcie
- bolo ich málo, a boli málopočetné, často sa ich podarilo zlikvidovať
- až v 43. roku sa začala sieť zahusťovať, prišli sem vojaci z Ruska, kt. boli naučení na partizánsky spôs. boja - vysádzali ich sem aj s ruskými veliteľmi
- v 44. roku bolo v slov. horách 20 tis. partizánov.
Žádné komentáře
 
V prípade ak sa na stránke nachádzajú články, fotky, ktoré podliehajú autorským právam, prosím, oboznámte ma s tým na adrese modrejsmoula@azet.sk.Autor sa zrieka zodpovednosti za akýkoľvek právny postih z dôvodu obmedzenia a neoprávneného šírenia autorských práv, bez predchádzajúceho upozornenia.Zmyslom tejto stránky nie je protiprávne konanie, stránka slúži výhradne na súkromné účely.