Šmoulové

Informace

Vtip dňa

RSS nouvelles

Odpočítavaní

RSS

RSS

Vzdelanie & zaujímavosti

Něco málo o inteligenci a IQ

Je tomu asi 100 let, kdy se odborníci, především psychologové, začali zabývat výzkumem lidské inteligence s pomocí IQ - inteligenčního kvocientu.
IQ můžeme chápat jako poměr mezi mentálním a skutečným věkem (u dětí), resp. vyjádřením statistické odchylky od průměru (u dospělých). Někdy je IQ zaměňováno za inteligenci. Je pravda, že spolu úzce souvisí, ale není to totéž. Pro ilustraci uvedu příměr z oblasti výpočetní techniky. IQ je jako procesor počítače, který určuje rychlost a objem dat v čase úspěšně zpracovaných, ale o celkovém výkonu počítače rozhoduje mnoho dalších faktorů (znalci si sami dosadí a laikům pojmy jako HDD, grafická, zvuková karta atp. stejně nic neřeknou).

Každý psycholog má také vlastní definici (resp. chápání) inteligence - od schopnosti přizpůsobit se až po tvrzení, že je to celý soubor faktorů týkající se rychlosti myšlení. Vesměs základními uznávanými projevy inteligence jsou správné hodnocení, chápání a usuzování. Inteligenci je možno definovat jako schopnost determinující kognitivní operace, jejichž podstatou je objevování a chápání vztahů (R. Meili, 1987). Řečeno laicky, inteligence je duševní schopnost člověka rozumem objevovat a rozumět vztahům mezi jevy.

Po desetiletí zkoumání inteligence a způsobů jejího měření se ukázalo, že ji nelze měřit jen na základě jednoho společného faktoru, ale že i sama inteligence má svou vnitřní strukturu. Tehdy začaly vznikat tzv. testy struktury inteligence. Jeden z nejznámějších autorů tzv. teorie "mnohočetné inteligence" byl americký psycholog Howard Gardner, který vytvořil systém sedmi typů inteligence. Gardner definuje tyto typy inteligence: verbální, matematicko-logická, prostorová, přírodní, hudební, pohybová a personální.

Inteligencí je tedy více druhů, a přestože existuje jistá korelace (vzájemná souvislost) mezi nimi, u každého člověka se velikost IQ u jednotlivých druhů inteligence může podstatně lišit. Přes mnoho rozdílných názorů na inteligenci i její měření se daří sestavovat již asi 30 let poměrně přesné testy IQ z různých oblastí inteligence člověka. Výsledky jsou poté velmi významnou pomocí při rozhodování o budoucím povolání jedince. Nejde ani tak o to určovat, čím se má kdo stát, jak se občas demagogicky tvrdí - v svobodné společnosti se každý (alespoň teoreticky) může stát čímkoliv, ale o důležitou pomocnou informaci při samotném výběru.

Uvedu konkrétní příklad. Pokud vážím 100 kg, má šance stát se vynikajícím žokejem nebo kormidelníkem na osmiveslici je minimální. Netvrdím že nulová. S velkým úsilím se mohu vypracovat ve slušného žokeje (kormidelníka), ale šance na úspěch je určitě menší, než když se budu zabývat vrhem koulí nebo diskem. Podobně je to i s inteligencí. Člověk málo nadaný verbální inteligencí se velmi těžko stane úspěšným obhájcem, je však možné, že tento nedostatek mu nezabrání stát se dobrým strojním inženýrem, a takto bych mohl pokračovat.

Kvalitní testy IQ jsou oproštěny od vlivu pohlaví, vzdělání, sociálního prostředí atd. Výsledkem je pak naměřená schopnost mozku rychle a správně v dané oblasti rozhodovat. Má to zároveň tu nevýhodu, že jedinec bez znalostí (jen s vysokým IQ) může být úplný blbec.

Nyní ukáži jednoduchý příklad, kdy se i člověk s vysokým IQ může mýlit. Mějme řadu čísel: 2 4 6 8 ? - na místě otazníku má být asi 10. V této řadě vynecháme číslici 6 a řada vypadá takto: 2 4 8 ? - usoudíme, že na místě otazníku bude asi 16. Výsledek se nám změnil jen díky vynechání jedné informace (6), v reálném životě máme obvykle mezery u více informací, a přesto jsme nuceni dělat pokud možno správná rozhodnutí.

Žádné komentáře
 
V prípade ak sa na stránke nachádzajú články, fotky, ktoré podliehajú autorským právam, prosím, oboznámte ma s tým na adrese modrejsmoula@azet.sk.Autor sa zrieka zodpovednosti za akýkoľvek právny postih z dôvodu obmedzenia a neoprávneného šírenia autorských práv, bez predchádzajúceho upozornenia.Zmyslom tejto stránky nie je protiprávne konanie, stránka slúži výhradne na súkromné účely.